Cèdules d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i que reuneix les condicions tècniques mínimes d’habitabilitat.

La cèdula d’habitabilitat té una vigència de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova.

cedules-01

Com es sol·licita i quina és la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud?

Cal que un arquitecte tècnic o aparellador o un arquitecte us faciliti la sol·licitud i s’encarregui de certificar l’habitabilitat de l’habitatge mitjançant d’un certificat d’habitabilitat, visat pel col·legi professional corresponent.

La cèdula d’habitabilitat es el document que acredita que l’habitatge compleix els requisits d’habitabilitat i solidesa establerts pel Decret 55/2009 i que és apte per ser destinat a residència humana.

És necessària per llogar o vendre un habitatge, i per al subministrament definitiu dels serveis d’aigua, gas i electricitat.

La cèdula caduca al cap de 15 anys de ser expedida i s’ha de tramitar novament transcorregut aquest termini.

Gestió completa de la cèdula

Li entreguem el certificat de cèdula d’habitabilitat oficial visat i realitzem tots els tràmits administratius pertinents al Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

El preu inclou:

  • Inspecció de la vivenda.
  • Imprès oficial de sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat de vivenda usada (segona ocupació).
  • Certificació d’habitabilitat per part de l’arquitecte tècnici visat pel Col·legi Oficial d’Aparelladors i d’Arquitectes Tècnics (quota de visats inclosa).
  • Tramitació de la cèdula d’habitabilitat al Departament d’Habitatge de Tarragona.
  • Taxes de la Generalitat incloses.