Direccions d’obra

Direcció de les obres de les quals s’ha realitzat el projecte executiu, és a dir director d’obra, controlant els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte, la llicència d’edificació i les oportunes autoritzacions preceptives.

Direcció d’execució, quan es realitzi la supervisió de les obres de forma compartida amb un altre tècnic. El director d’execució formant part de la direcció facultativa, assumirà la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat del que s’edifica.

En el cas que sigui necessari, es realitzarà un control sobre el comparatiu de pressupostos i contractació dels diferents industrials que intervindran a l’obra, així com un control econòmic i quantitatiu de les diferents certificacions d’obra.

direccions-01
direccions-02
direccions-03
direccions-04
direccions-05
direccions-06
direccions-07
direccions-08
direccions-09
direccions-10
direccions-11
direccions-12
direccions-13
direccions-14
direccions-15
direccions-16
direccions-17
direccions-18
direccions-19
direccions-20
direccions-21
direccions-22
direccions-23
direccions-24