Informes i certificats

Realització d’informes, dictamens i certificats de qualsevol aspecte relacionat amb la construcció, patologíes, defectes constructius, danys, còmput de superficies, divisió horitzontal, certificats de solidesa…

Pèrit judicial i realització d’informes de part.

Com es fa l’avaluació tècnica de l’edifici?

L’avaluació tècnica de l’edifici consisteix en un informe previ a l’inici de les obres que es pot fer a través d’estudis, informes, dictàmens, tests dels edificis o certificats, elaborats per un arquitecte tècnic.

Per gaudir dels ajuts, no es podran iniciar les obres abans que s’hagi realitzat la visita d’inspecció tècnica per a l’elaboració de l’informe previ.

informes-01
informes-02
informes-03
informes-04
informes-05
informes-06
informes-07
informes-08
informes-09
informes-10

Quines condicions ha de reunir l’edifici?

Les condicions per a gaudir dels ajuts són que l’edifici ha d’haver estat construït abans de l’1 de gener de 1981, llevat dels següents casos :

 • Intervencions urgents per risc imminent.
 • Millora de les condicions d’accessibilitat.
 • Supressió de barreres arquitectòniques.
 • Millora de la sostenibilitat i de l’eficiència energètica

Es pot demanar ajuts per les següents actuacions

Les obres de rehabilitació de patologies, que poden incloure diversos graus, com són:

 • Les patologies estructurals, o lesions que afecten l’estabilitat , la solidesa i la seguretat de l’edificii.
 • Les deficiències constructives que afecten o poden afectar les condicions d’habitabilitat en habitatge usat.
 • Els elements puntuals d’un edifici que, pel seu grau de deteriorament, representi un risc, ja sigui per a les persones ocupants de l’edifici o per a terceres persones.

Les obres per millorar les condicions d’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques amb les següents variants:

 • La creació d’un itinerari practicable global, que comporti la instal·lació d’un ascensor i compleixi el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques , i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
 • La instal·lació d’ascensor que s’adapti a les possibilitats d’un edifici plurifamiliar.
 • La supressió de barreres arquitectòniques entre la via pública i l’ascensor existent.
 • Altres mesures destinades a assolir els paràmetres que fixa el Codi d’accessibilitat per a un itinerari practicable.
 • En el cas que la supressió de barreres arquitectòniques es realitzi mitjançant la instal·lació de plataformes elevadores, hauran de complir el que disposa l’annex 1, apartat 2. punt 1.4 del Decret 55/2009 de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat i aquestes han de tenir almenys les dimensions fixades per un ascensor practicable.
  Les obres per a l’adequació a la normativa aplicable de les instal·lacions comunitàries de xarxes de sanejament, aigua, electricitat, protecció al foc, gas canalitzat i telecomunicacions.

Les obres per a la millora de la sostenibilitat, l’eficiència i la rehabilitació energètica, següents:

 • L’evolvent de l’edifici amb aïllament tèrmic i/o acústic per tal d’adaptar els elements rehabilitats energèticament als paràmetres que exigeix la normativa vigent.
 • La instal·lació de sistemes d’obtenció d’energies alternatives.
 • Qualsevol millora en els sistemes de les instal·lacions tèrmiques que incrementin l’eficiència energètica o la utilització d’energies renovables.
 • Qualsevol millora a la xarxa d’aigua que fomenti l’estalvi i el reciclatge d’aigües grises o pluvials.

No seran protegibles les següents obres

 • Les que impliquin el buidatge estructural o l’enderroc de façanes.
 • L’augment de volums
 • Les ampliacions o subdivisions d’edificis o habitatges.
 • Les definides com a gran rehabilitació a l’article 3. h) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, a més de les actuacions de rehabilitació que s’efectuïn conjuntament amb aquestes.