Seguretat

La coordinació de la seguretat en la fase d’execució de l’obra té com a objectius:

Aplicació dels principis generals

Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:

  • En el moment de prendre les decisions d’organització amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases del treball que s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament.
  • En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.
seguretat-01
seguretat-02
seguretat-03
seguretat-04
seguretat-05
seguretat-06
seguretat-07
seguretat-08
seguretat-09
seguretat-10
seguretat-11
seguretat-12
seguretat-13

Activitats de l’obra

Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals durant l’execució de l’obra, i en particular en les tasques o activitats a què es refereix l’article 10 del RD 1627/1997.

Recursos preventius

Coordinar els recursos preventius de l’obra (RRPP), per tal que aquests puguin desenvolupar correctament les seves funcions, que són:

  • Vigilar el compliment de les activitats preventives seguint el Pla de seguretat i salut, per controlar els riscos, tot comprovant l’eficàcia de les activitats preventives.
  • Quan observin un compliment deficient de les activitats preventives, donaran les indicacions necessàries per al seu correcte compliment i ho posaran en coneixement de l’empresari per tal que adopti les mesures pertinents per corregir les deficiències observades.
  • Quan observin que manquen les mesures preventives, ho posaran en coneixement de l’empresari, el qual procedirà immediatament a adoptar les mesures necessàries per corregir les deficiències, i a fer l’avaluació de riscos corresponent.

Pla de seguretat

Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s’hi hagin introduït. La direcció facultativa assumeix aquesta funció quan no calgui designar un coordinador.

Activitats empresarials

Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Funcions de control

Coordinar les accions i les funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.

Mesures d’accés

Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l’obra les persones autoritzades. La direcció facultativa assumeix aquesta funció quan no calgui designar un coordinador.

Llibre d’incidències

Anotar en el Llibre d’incidències les ordres que en matèria de seguretat i salut es donin amb la finalitat de realitzar el control i seguiment del Pla de seguretat i salut.

  • Efectuada una anotació en el Llibre d’Incidències, el coordinador o la DF, la notificarà al contractista afectat i als representants dels seus treballadors.
  • En cas que l’anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades en el Llibre, per les persones facultades per fer-ho, se n’haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
  • En les obres per a l’Administració, el RD 1627/1997 preveu que el tràmit d’aprovació del Pla de seguretat es faci des de l’oficina de supervisió de projectes corresponent, amb l’informe previ favorable del coordinador de l’obra.